Disclaimer

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op deze website www.equineservices.nl. Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer.

Gebruik van de website

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene en vrijblijvende informatie. Equine Services publiceert op deze website teksten, afbeeldingen en andere materialen die door (de beheerder van) Equine Services en derden zijn aangeleverd. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. Hoewel (de beheerder van) Equine Services en de derden bij de samenstelling van de weergegeven informatie de grootst mogelijke zorgvuldigheid hebben betracht, kunnen (de beheerder van) Equine Services en de derden niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Evenmin wordt gegarandeerd dat de website foutloos is of ononderbroken zal functioneren. Equine Services en haar beheerder behoudt zich het recht voor op elk moment en naar eigen inzicht de inhoud te (laten) veranderen of onderdelen te verwijderen zonder daarover mededeling te hoeven doen. Equine Services en haar beheerder behoudt zich het recht voor om bezoekers van de website de toestemming tot deze website te ontzeggen de webpagina te gebruiken en/of van bepaalde diensten die op de webpagina zijn aangeboden, gebruik te maken. In aansluiting daarop kan de uitgever de toegang tot de webpagina monitoren.

Beperkte aansprakelijkheid

De op deze website aangeboden informatie dan wel materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Equine Services en haar beheerder wijst dan ook iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website uitdrukkelijk van de hand. Equine Services is evenmin aansprakelijk voor schade die is of dreigt te worden toegebracht dan wel voortvloeit uit of enig verband houdt met het gebruik van (informatie) van de webpagina. Bezoekers van deze website vrijwaren Equine Services, haar beheerder, derden die als auteurs hebben gehandeld en de auteur van deze disclaimer van gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen, veroordelingen en de daarbij behorende kosten etc.

Informatie van derden

Indien deze website links naar websites van derden weergeeft, betekent dit geenszins dat de op of via deze websites aangeboden producten of diensten door Equine Services of haar beheerder wordt aanbevolen. Door Equine Services en haar beheerder wordt geen enkele aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid aanvaard voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van websites waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar deze website. Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico. Door Equine Services of haar beheerder wordt bovendien geen enkele aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid aanvaard voor de deskundigheid van natuurlijke personen c.q. rechtspersonen waarnaar wordt verwezen. Het gebruik van producten of diensten van dergelijke natuurlijke c.q. rechtspersonen is voor eigen risico.

Auteursrecht

Alle rechten van intellectuele eigendom en andere rechten met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie (zoals – maar niet beperkt tot – alle teksten, (foto)grafisch materiaal, logo’s) liggen bij Equine Services en haar beheerder en de derden. Het is niet toegestaan informatie op c.q. van deze website te kopiëren, te downloaden of op enige wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Equine Services, de beheerder of de derde.

Reacties

Bezoekers van deze website hebben de mogelijkheid reacties te geven op geplaatste artikelen. Equine Services of haar beheerder aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid hiervoor. Reacties worden behandeld als niet vertrouwelijk en vrij van eigendomsrechten. Het wordt niet gewaardeerd onrechtmatig, bedreigend, lasterlijk, ontuchtig, aanstootgevend, opruiend, godslasterlijk of pornografisch materiaal of enig ander materiaal dat aanleiding zou kunnen geven tot civiele of strafrechtelijke aansprakelijkheid naar of van deze website te verzenden of daarop openbaar te maken. Equine Services en haar beheerder behoudt zich het recht voor reacties naar eigen inzicht te wijzigen, verwijderen, in te korten of te weigeren, zonder opgaaf van redenen.

Felix_Hippische_advocaten